Ζητήματα ταυτότητας, επιτέλεσης του φύλου και αυτό-αναπαράστασης στο φωτογραφικό έργο των Claude Cahun και Marcel Moore

Title in english
View or Download Files
Embargo lift
2024-06-16
Type
Πτυχιακή εργασία
Date
2022
Advisor
Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Ε.
Examining Committee
Ντενίση, Σοφία
Ρούσσου, Βαρβάρα
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
Keywords in english
Women photographers, Collaborative art, Performativity, Gender identity, Self-representation, Surrealism, Androgynous, «Third sex», New Woman, Literature, Theatre, Anti-Nazi resistance
Abstract
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τα ζητήματα ταυτότητας, επιτέλεσης του φύλου και αυτό-αναπαράστασης που προκύπτουν από την συνεργατική συλλογή αυτοπορτραίτων των Claude Cahun (1894-1954) και Μarcel Moore (1892-1972). Αναζητώντας μια εναλλακτική προσέγγιση στην κατανόηση των φωτογραφικών τους εικόνων εξετάζονται αρχικά, η μείζονος σημασίας γνωριμία της Cahun και της Moore για την συνεργατική τους τέχνη, κατόπιν, το πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο που τους περιέβαλε, ακολούθως, η σύνδεση με το κίνημα του σουρεαλισμού και οι πολιτικές δράσεις εντός και εκτός αυτού, και τέλος, η ενασχόλησή τους με το θέατρο και τη λογοτεχνία, με σκοπό την ανάδειξη όλων των παραπάνω ως αναπόσπαστοι παράγοντες διαμόρφωσης και επέκτασης της κοινής ζωής και του κοινού τους έργου. Η έννοια της ταυτότητας, ως κάτι ρευστό και ευμετάβλητο, συνιστά το κοινό νήμα που διατρέχει το σύνολο του έργου τους και έτσι μια σταθερή κατηγοριοποίηση είναι κάτι δεν μπορεί να γίνει, αφού και οι ίδιες αρνούνταν την ιδέα της κατηγοριοποίησης, αλλά και αυτής ενός ενοποιημένου εαυτού. Δεν απεικονίζουν ποτέ ένα «αυθεντικό εαυτό», αλλά στοχεύουν στην αποδόμηση και την εξερεύνησή του. Η ριζοσπαστική αυτή προσέγγιση στο έργο τους, αν και βρισκόταν αρκετά μπροστά από την εποχή της, υπήρξε ταυτόχρονα «προϊόν» της εποχής αυτής. Μια εποχή όπου η φωτογραφία, ως καλλιτεχνικό μέσο, πρόσφερε στις γυναίκες την ευκαιρία να ξεφύγουν από τους περιοριστικούς κοινωνικούς ρόλους και να δημιουργήσουν νέες εικόνες του εαυτού τους, εκτός των ορίων της παραδοσιακής γυναικείας προσωπογραφίας.
Abstract in english
The aim of this paper is to examine the themes of identity, gender performance and self-representation, arising from the collaborative collection of self-portraits of Claude Cahun (1894-1954) and Marcel Moore (1892-1972). In search of an alternative approach towards understanding their photographic images, first Cahun and Moore's crucial acquaintance for their collaborative art is examined, then the cultural and historical context that surrounded them, next, the connection with the Surrealist movement and the political actions within and beyond it, and finally, their engagement with theater and literature, aiming to highlight all of the above as integral factors in shaping and expanding their common life and common work. Also, the concept of identity, as something fluid and changeable, constitutes the common thread that runs through the whole of their work and thus a fixed categorization is something that cannot be done, since they themselves refused the idea of categorization and that of a unified self. They never depict an "authentic self", but aim to deconstruct and explore it. This radical approach to their work, although it was quite ahead of its time, was at the same time a "product" of that time. A time photography as an artistic medium, offered women the opportunity to escape restrictive social roles and create new images of themselves, outside the confines of traditional female portraiture.
Description
Περιέχει βιβλιογραφία
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio