Ο Άγγελος Προκοπίου και η συζήτηση για την αφηρημένη τέχνη : η στήλη της τεχνοκριτικής στην Καθημερινή (1948-1967)

Title in english
View or Download Files
Embargo lift
Type
Μεταπτυχιακή εργασία
Date
2020
Advisor
Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Ε.
Examining Committee
Διάλλα, Αντωνία (Άντα)
Λινάρδου, Καλλιρρόη
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
ΠΜΣ Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΜΕΘΙΣΤΕ)
Keywords in english
Prokopiou Angelos 1909-1967, Abstract art, Art criticism, Kathimerini, Articles, Post-war period, Greece
Abstract
Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι ο Άγγελος Προκοπίου (1909-1967) και η συζήτηση για την Αφηρημένη τέχνη στην Ελλάδα της μεταπολεμικής περιόδου. Συγκεκριμένα, αφορά τη στήλη της τεχνοκριτικής στην Καθημερινή καθ’ όλη τη συνεργασία του τεχνοκρίτη με την εφημερίδα (από το 1948 μέχρι και το θάνατο του το 1967). Μέσα από το θέμα αυτό, εξετάζεται η θέση και παράλληλα η συμβολή του Προκοπίου στην προώθηση της αφηρημένης τέχνης στην Ελλάδα. Η μελέτη πραγματοποιείται χρονολογικά, εξετάζοντας τα άρθρα και παράλληλα την προσωπική και επαγγελματική ζωή του τεχνοκρίτη, με στόχο να πλαισιωθεί και να τεκμηριωθεί καλύτερα το θέμα της εργασίας. Την ίδια στιγμή, πραγματοποιείται μία θεματική ανάλυση των ζητημάτων που πραγματεύεται στα άρθρα του, καθώς επίσης και των επιχειρημάτων που χρησιμοποιεί υπέρ της Αφηρημένης Τέχνης. Τέλος, γίνεται μία απόπειρα να μελετηθεί η σχέση του τεχνοκρίτη με την πολιτική. Ειδικότερα, το θέμα επικεντρώνεται στις σχέσεις του με τις ΗΠΑ και κατ’ επέκταση στην ψυχροπολεμική ρητορική που υιοθετεί μετά το ταξίδι του στην Αμερική το 1953 και που εντοπίζεται να διαπερνά όλη την τεχνοκριτική του από τότε και στο εξής. Συμπερασματικά, η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να μελετήσει, να αναλύσει και να θέσει νέα ερωτήματα σχετικά με το έργο του Άγγελου Προκοπίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην καλύτερη δυνατή πλαισίωση του τεχνοκριτικού του έργου και της συνολικής συμβολής του στην αφηρημένη τέχνη
Abstract in english
The object of this thesis is Angelos Prokopiou (1909-1967) and the discussion on Abstract Art in post-war Greece. Specifically, it concerns the column of art criticism in Kathimerini throughout Prokopiou’s collaboration with the newspaper (from 1948 until his death in 1967). Through this topic, Prokopiou’s opinion on abstract art and at the same time his contribution to promoting it in Greece, is examined. The study is carried out chronologically, examining the articles and at the same time the personal and professional life of the art critic, in order to better frame and document the subject of this thesis. At the same time, a thematic analysis of the issues addressed in his articles, as well as the arguments he uses in favor of Abstract Art, is conducted. Finally, an attempt is made to study the relationship of the art critic with the politics of his time. Particularly, the issue focuses on his relations with the United States and consequently on the Cold War rhetoric that he adopts after his trip to America in 1953 and which is found to permeate all of his art criticism from then onwards. In conclusion, this thesis aims to study, analyze and raise new questions about the work of Angelos Prokopiou, with particular emphasis on the best possible framework of his art criticism and his overall contribution to abstract art.
Description
Περιέχει βιβλιογραφίες
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio