Repository logo
 

Ο οπτικός πολιτισμός υπό το πρίσμα των W. Benjamin & J. Berger στο έργο του Edward Hopper

Title in english

The visual culture under the prisma of W. Benjamin & J. Berger in the work of Edward Hopper

Embargo lift

Type

Μεταπτυχιακή εργασία
Master Thesis

Date

2023

Examining Committee

Γκινοσάτης, Δημήτρης
Αγαθόπουλος, Δημήτρης
Μπέτσου, Βίκη, 1971-

Studio Director

Academic Institution

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Athens School of Fine Arts

Department

Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Department of Visual Arts

Division

Studio

Category

Master of Arts Program

ΠΜΣ "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης" (ΨΜΤ)
MA Program in Digital Arts

Keywords in english

Visual culture, Image, Walter Benjamin, Berger John, Hopper Edward

Abstract

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην εξέταση της περίπλοκης σχέσης μεταξύ του διπόλου ορόν υποκείμενο-ορώμενο αντικείμενο και της ικανότητάς της να παράγει ποικίλες ιδεολογικές και κοινωνικές σημασίες. Η έρευνα αυτή εκτυλίσσεται μέσα σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από πληθώρα έντονων και πολύπλευρων οπτικών φαινομένων, με φόντο την αβεβαιότητα για τη σκιαγράφηση του μέλλοντος του πολιτισμού μας. Στο επίκεντρο αυτής της εξέτασης βρίσκεται η κομβική έννοια της "οπτικής κουλτούρας", ένα θέμα που έχει αναλυθεί σχολαστικά από μελετητές σε όλες τις ιστορικές εποχές. Χρησιμεύει ως θεμελιώδες εργαλείο για τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο τα μέσα αναπαράστασης διαμορφώνονται και χρησιμοποιούνται για ιδεολογικούς σκοπούς. Η οπτική κουλτούρα, ως πεδίο, περιλαμβάνει τη μελέτη των οπτικών εικόνων σε ένα φάσμα τομέων, όπως η φωτογραφία, ο κινηματογράφος, η διαφήμιση και η τέχνη, και επεκτείνεται στη σύγχρονη σφαίρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Λειτουργεί στο σταυροδρόμι διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, αντλώντας θεωρίες από την ιστορία της τέχνης, την οπτική ανθρωπολογία, τις σπουδές των μέσων ενημέρωσης και την πολιτισμική θεωρία, μεταξύ άλλων. Είναι σημαντικό ότι ευδοκιμεί μέσα στο πλαίσιο της ιστορίας, της πολιτικής και της κοινωνίας, όπου διαμορφώνει την παραγωγή, τη διάδοση και την κατανάλωση των οπτικών μέσων. Ο Walter Benjamin και ο John Berger, διακεκριμένοι φιλόσοφοι, προσφέρουν βαθιές ιδέες που στηρίζουν το παρόν έγγραφο. Και οι δύο τονίζουν την αλληλένδετη σχέση της οπτικής κουλτούρας με τα ιστορικά και κοινωνικά συμφραζόμενα. Υποστηρίζουν ότι ο οπτικός πολιτισμός βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με τα ιστορικά γεγονότα και την κοινωνική δυναμική κάθε εποχής, καθιστώντας τον τόσο μια καλλιτεχνική όσο και μια πολιτική δύναμη άρρηκτα συνδεδεμένη με τις επικρατούσες συνθήκες. Ένα κρίσιμο σημείο εστίασης στο πλαίσιο των αναλύσεών τους είναι το βλέμμα του θεατή, ένας φακός μέσα από τον οποίο το νόημα και ο αντίκτυπος του οπτικού πολιτισμού βρίσκουν την απήχησή τους, αντανακλώντας τις συνιστώσες και τα αποτελέσματα της καθημερινής ζωής στη δημιουργία της τέχνης. Συνοψίζοντας, η παρούσα εργασία ξεδιπλώνει την πολύπλευρη φύση της οπτικής κουλτούρας, αντλώντας έμπνευση από τις οπτικές γωνίες των Benjamin και Berger. Υπογραμμίζει τη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ του οπτικού πολιτισμού, της ιστορίας και της κοινωνίας, φωτίζοντας τη βαθιά επιρροή του στον πολιτικό και κοινωνικό ιστό. Το βλέμμα του θεατή αναδεικνύεται σε κρίσιμο καθοριστικό παράγοντα, διαμορφώνοντας την ερμηνεία και τη σημασία των οπτικών μέσων μέσα σε αυτή την πολύπλοκη αλληλεπίδραση ιδεολογιών και κοινωνικών δυνάμεων. Τέλος, επιχειρείται μια σύνδεση των παραπάνω με το έργο του ζωγράφου Edward Hopper.

Abstract in english

This paper aims to scrutinize the intricate relationship between the subject-subject-object dichotomy and its capacity to generate diverse ideological and social meanings. This inquiry unfolds within an era marked by a profusion of intense and multifaceted visual phenomena, set against a backdrop of uncertainty in outlining the future of our culture. Central to this examination is the pivotal concept of 'visual culture,' a subject that has been meticulously analyzed by scholars across historical epochs. It serves as a fundamental tool for the exploration of how representational media are crafted and wielded for ideological purposes. Visual culture, as a field, encompasses the study of visual images across a spectrum of domains, including photography, film, advertising, and art, extending into the contemporary realm of social media. It operates at the crossroads of diverse disciplines, drawing on theories from art history, visual anthropology, media studies, and cultural theory, among others. Importantly, it thrives within the contextual tapestry of history, politics, and society, where it shapes the production, dissemination, and consumption of visual media. Walter Benjamin and John Berger, distinguished philosophers, offer profound insights that underpin this paper. Both emphasize the entwined relationship of visual culture with historical and social contexts. They argue that visual culture is in perpetual interaction with the historical events and societal dynamics of each era, making it both an artistic and political force intricately tied to the prevailing conditions. A critical focal point within their analyses is the viewer's gaze, a lens through which the meaning and impact of visual culture find their resonance, reflecting the components and effects of everyday life in the creation of art. In summary, this paper unravels the multifaceted nature of visual culture, deriving inspiration from the perspectives of Benjamin and Berger. It underscores the dynamic interplay between visual culture, history, and society, illuminating its profound influence on the political and social fabric. The viewer's gaze emerges as a critical determinant, molding the interpretation and significance of visual media within this complex interplay of ideologies and societal forces. Finally, an attempt is made to link the above with the work of the painter Edward Hopper.

Description

Creative Commons License

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

Creative Commons License URL

Brief Bio