Repository logo
 

Χωρίς τίτλο

Title in english

Embargo lift

Type

Μεταπτυχιακή εργασία

Date

2020

Advisor

Examining Committee

Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Ε.
Κονταράτος, Γιάννης, 1968-
Χριστόπουλος, Κώστας, 1976-

Studio Director

Academic Institution

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

Department

Τμήμα Εικαστικών Τεχνών

Division

Studio

Category

Master of Arts Program

ΠΜΣ "Εικαστικές Τέχνες" (ΜΕΤ)

Keywords in english

Tarkovsky Andrei 1932-1986, Abstract expressionism, Action painting, Color, Boundaries, Color field painting, Metaphor, Oil on canvas, Adorno Theodor W. 1903-1969, Arnheim Rudolf 1904-2007, Deleuze Gilles 1925-1995, Merleau-Ponty Maurice 1908-1961, Rothko Mark 1903-1970

Abstract

Το κείμενο που ακολουθεί, συγκεντρώνει κατά κάποιο τρόπο τις σκέψεις μου σε ό,τι αφορά τη -ζωγραφική διαδικασία. Από το πώς ξεκινά, πώς εξελίσσεται και πού οδηγείται. Γιατί είναι η ίδια η διαδικασία που αποκαλύπτει τους παραλληλισμούς της με την πραγματικότητα. Από την ανάπτυξη των κριτηρίων επιλογής, τόσο επί του καμβά όσο και επί της καθημερινότητας, έως και τις σωματικές κινήσεις επί του καμβά που είναι αντίστοιχες με απλές καθημερινές φυσικές δραστηριότητες. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι οι μεγάλες χρωματικές φόρμες, οι οποίες προσπαθούν να συσχετιστούν μεταξύ τους στον χώρο που ορίζει κάθε φορά το τελάρο. Ο τρόπος που συνδιαλέγονται αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα της ζωγραφικής μου διερεύνησης. Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία μετασχηματισμού μιας αρχικής γραφής πάνω στον καμβά σε εικόνες που λειτουργούν κατά βάση αυτοαναφορικά. Ενώ με μια πρώτη ματιά οι εικόνες που παράγονται μοιάζουν να είναι αποτέλεσμα λογικών επεξεργασιών, εντούτοις ο τρόπος υλοποίησής τους βασίζεται εν πολλοίς σε ενστικτώδεις ζωγραφικές χειρονομίες, οι οποίες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την τελική διαμόρφωση του έργου. Οβασικός στόχος είναι η παρουσίαση ενός όλου μέσα από δυναμικά πεδία, που το κάθε ένα από αυτά αντανακλά και μία ενδεχόμενη πραγματική κατάσταση. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην κίνηση που υπάρχει, στο σημείο εκείνο των ορίων που φέρουν τα πεδία που έρχονται σε επαφή. Με ενδιαφέρει αυτή η οριακή σχέση όπου τα πεδία που έρχονται να συνδιαλλαγούν, χάρη στη δυνατότητα της μεταφοράς των πληροφοριών που κατέχουν, καταφέρνουν να διατηρήσουν και ταυτόχρονα να ενοποιήσουν τα ομοιογενή ή ετερογενή χαρακτηριστικά τους. Αντιλαμβάνομαι πως το όλο θέμα έχει να κάνει με τη λέξη- κλειδί: μεταφορά. Μεταφορά του χρώματος. Αυτό είναι όλο. Μια διαδικασία σκέψεών μου που μεταφέρονται μέσω της ύλης και του χρώματος στον καμβά. Γι’ αυτό νομίζω πως πάνω στο τελάρο τα κάνω όλα. (σκουπίζω, σφουγγαρίζω, απλώνω, κάνω γυμναστική, μεταφέροντας την καθημερινότητα στον καμβά). Είναι η μετα- κίνηση και η έννοια της μεταφοράς. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Είναι η κίνηση που βρίσκεται στη μεταφορά, που επιτρέπει την ειρηνική συνύπαρξη των συμβαλλόμενων, με τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορές τους. Δεν πιστεύω στο ένα ή στο άλλο, αλλά στη συνύπαρξη όλων. Οτίτλος της συγκεκριμένης εργασίας ανταποκρίνεται στη στάση μου να μην δίνω τίτλο στα έργα μου, αφήνοντας στον θεατή την πρωτοβουλία της σκέψης.

Abstract in english

The text that follows, somehow gathers my thoughts regarding the painting process. From how it starts, how it evolves and where it leads. Because it is the process itself that reveals its parallels with reality. From the development of selection criteria, both on the canvas and on everyday life, to the physical movements on the canvas that are equivalent to simple daily physical activities. The element that stands out is the large color forms, which try to correlate with each other in the space defined by the crate each time. The way they communicate is one of the key issues in my painting exploration. It is a continuous process of transforming an original writing on the canvas into images that work basically self-referentially. While at first glance the images produced seem to be the result of logical elaborations, nevertheless the way of their realization is largely based on instinctive painting gestures, which largely determine the final configuration of the work. The main goal is to present a whole through dynamic fields, each of which reflects a possible real situation. The focus is on the movement that exists, at that point of the boundaries of the fields that come in contact. I am interested in this borderline relationship where the fields that come to conciliate, thanks to the possibility of transferring the information they hold, manage to aintain and at the same time unify their homogeneous or heterogeneous characteristics. I understand that the whole issue has to do with the keyword: metaphor. Color metaphor. That's all. A process of my thoughts conveyed through matter and color on canvas. That’s why I think I do everything on the canvas. (I wipe, mop, spread, exercise, transferring everyday life to the canvas). It is the movement and the meaning of metaphor. Literally and figuratively. It is the movement that is in the metaphor, that allows the peaceful coexistence of the parties, with their similarities but also their differences. I do not believe in one or the other, but in the coexistence of all. The title of this thesis corresponds to my attitude not to give a title to my works, leaving the viewer the initiative of thought.

Description

Βιβλιογραφία: σ. 39-40
Το DVD-ROM περιέχει αρχείο pdf με το εικαστικό σκέλος της εργασίας

Creative Commons License

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές

Creative Commons License URL

Brief Bio