Εικόνες μαγισσών : από τη μαγγανεία του μεσαίωνα στην πυρά της αναγέννησης

Title in english
Images of witches : from the medieval sorcery to the renessance bonfire
Embargo lift
Type
Πτυχιακή εργασία
Date
2022
Advisor
Διάλλα, Αντωνία (Άντα)
Examining Committee
Λιτσαρδοπούλου, Ναυσικά
Ρούσσου, Βαρβάρα
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Department
Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
Keywords in english
Necromancy, Sorcery, Wise Woman, Early Capitalism, Female Sexuality, Devil
Abstract
Η ανά χείρας έρευνα εξετάζει την εικόνα της Μάγισσας και την εξέλιξή της στην ευρωπαϊκή αντίληψη από τους μεσαιωνικούς χρόνους μέχρι και την Αναγέννηση. Ποια είναι η Μάγισσα της χριστιανικής Ευρώπης; Πώς φιλοτεχνήθηκε η εικόνα της και πως εξελίχθηκε; Πώς οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της κάθε περιόδου μετασχηματίζουν την εικόνα της; Κι εν τέλει, ποιος κατασκευάζει την εικόνα της κακιάς Μάγισσας; Η εργασία έχει αξιοποιήσει ως τεκμήρια τις οπτικές αναπαραστάσεις της μάγισσας, ιδίως όπως αυτή αποτυπώνεται στα μεσαιωνικά χειρόγραφα και τα χαρακτικά της Αναγέννησης. Μετά από δύο σύντομα εισαγωγικά κεφάλαια για τη θέση της γυναίκας κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους καθώς και για την ταυτότητα της αιρετικής γυναίκας της ύστερης μεσαιωνικής περιόδου, η έρευνα χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος αφιερώνεται στη Μάγισσα του μεσαίωνα. Εκεί μελετάται το φαινόμενο της μαγείας κατά το μεσαιωνικό φαντασιακό και ο έμφυλος διαχωρισμός ανάμεσα στον άνδρα μάγο και τη γυναίκα μάγισσα. Τέλος, αναλύεται η ίδια η μάγισσα του μεσαίωνα, η Σοφή Γυναίκα. Στη συνέχεια, εξετάζεται η διαδικασία ποινικοποίησης της τέχνης της μάγισσας κατά την εποχή της μετάβασης στη νεότερη εποχή. Το δεύτερο μέρος αφορά στην αναγεννησιακή Μάγισσα και κυρίως τους λόγους και τους τρόπους της «κατασκευής» της. Οι λόγοι αυτοί, εξετάζονται σε σχέση με τη νέα αναγεννησιακή οικονομία, τη νέα πατριαρχία και το γυναικείο σώμα ενώ το κεφάλαιο τελειώνει με την περιγραφή του Σάμπατ των μαγισσών. Η έρευνα κλείνει με έναν επίλογο διαρθρωμένο σε τρία βασικά ερωτήματα. Πόσο αθώα είναι τελικά η εικόνα της Μάγισσας που μέχρι σήμερα βλέπουμε στα παραμύθια; Είναι άραγε το κυνήγι μαγισσών ένα μεμονωμένο περιστατικό της ιστορίας; Πόσο συχνά μας δείχνει η ιστορία να συνοδεύεται η έννοια της προόδου με τη βία απέναντι στο γυναικείο σώμα;
Abstract in english
This thesis examines the image of the Witch and its evolution in the European perception from the Medieval times to the Renaissance. Who is the Witch of the Christian Europe? How was her image created and how did it develop? How did the social and economic standards transform her image? And finally, who constructs the image of the Evil Witch? This thesis uses as basis the optical representations of the witch from Medieval manuscripts and Renaissance engravings. After two short chapters, dedicated to the status of the woman of Medieval times and the identity of the heretic woman of the late Medieval period as well, the research is divided into two fundamental parts. The first part is dedicated to the Medieval Witch. There, we examine the phenomenon of magic according to the Medieval perception and the gender inequalities between the male magician and the female witch. Finally, we analyze the female witch, the Wise Woman. Afterwards, we examine the procedure of criminalization of the witch’s arts, during the transition from the Medieval to the novelty period of Renaissance. The second part is dedicated to the Renaissance Witch and especially the reasons and the ways of her “construction.” These reasons are examined in relation to the new economic system of the Renaissance, the new patriarchy and the female body and concludes with a description of the Sabbath and the rituals of the witches. This thesis concludes to an epilogue that is constructed by three substantial questions. How innocent is it really the image of the witch that we still see today in modern fairytale books? Is the witch hunting really an individual dark part of European history? How often does the history shows us the concept of development accompanied by the violence against the female body
Description
Περιέχει βιβλιογραφία
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio