Γραφή και εικόνα: η εξέλιξη του υποστρώματος· από το χώρο, στο αντικείμενο, στο χαρτί, και η επιστροφή στο σύγχρονο χώρο της εικονικής πραγματικότητας

Title in english
Scripture and image: the evolution of the substrate· from the space, to the object, to the paper, and the return to the contemporary space of virtual reality
Embargo lift
Type
Διδακτορική διατριβή
Doctoral dissertation (PhD)
Date
2021
Advisor
Σαντοριναίος, Μάνθος, 1954-
Examining Committee
Σαντοριναίος, Μάνθος, 1954-
Ξαγοράρης, Ζάφος, 1963-
Ξηροπαΐδης, Γιώργος, 1958-
Κονταράτος, Γιάννης, 1968-
Λινάρδου, Καλλιρρόη
Δημητριάδη, Νεφέλη
Βασιλείου, Κωνσταντίνος
Studio Director
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Athens School of Fine Arts
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Department of Visual Arts
Division
Studio
Category
Master of Arts Program
Keywords in english
Augmented reality, Virtual reality, 3D, E-Books, 3D text editor, Typography, VR Writing
Abstract
Η παρούσα έρευνα αφορά στην εξέταση του ψηφιακού υποστρώματος στο οποίο εντάσσεται η γραφή ως μέσο αφήγησης. Διερευνώνται οι σύγχρονες δυνατότητες γραφής στο τρισδιάστατο ψηφιακό περιβάλλον: σε χώρους που επαυξάνουν την όψη της πραγματικότητας, και σε τρισδιάστατους εμβυθιστικούς χώρους. Η έρευνα αναπτύσσεται μέσα από συγκριτική μελέτη της εξέλιξης της επιφάνειας της γραφής, και των βασικών ιδιοτήτων που αξιοποιούν οι άνθρωποι για να τοποθετήσουν αράδες κειμένου σε κάθε νέο «μηχανισμό». Καταγράφονται ορισμένες δομές που μπορεί να ορίσει ο γραφέας πάνω σε μια δεδομένη επιφάνεια, οι οποίες με τη σειρά τους επιβάλλουν αντίστοιχους τρόπους ανάγνωσης. Εντοπίζονται και αναλύονται σημαντικά στοιχεία της σχέσης «γραφέα αναγνώστη-υποστρώματος» μέσα σε ένα τρισδιάστατο ψηφιακό περιβάλλον, όπως είναι ο προσανατολισμός των γραμμάτων, η ευαναγνωσιμότητα και η προοπτική, η κλίμακα, η κίνηση, το τρισδιάστατο πλαίσιο κειμένου, και η σωματικότητα που απαιτείται για την ανάγνωση. Η ένταξη των παραπάνω στοιχείων σε πειραματικές μελέτες διαφορετικών περιπτώσεων γραφής σε διαβαθμίσεις ψηφιακών περιβαλλόντων, που έγιναν για τις ανάγκες της διατριβής, ανέδειξε την ανάγκη ορισμού ενός ολοκληρωμένου νέου μηχανισμού επεξεργασίας κειμένου στον τρισδιάστατο χώρο, ο οποίος να αξιοποιεί το σύνολο των ειδικών χαρακτηριστικών του. Πρόκειται για ένα σύγχρονο εργαλείο γραφής και ανάγνωσης, το οποίο θα εντάσσει πλήρως τόσο τον γραφέα όσο και τον αναγνώστη, μέσω εμβύθισης, δημιουργώντας ένα τρισδιάστατο περιβάλλον αφήγησης. Η έρευνα δεν εξαντλεί τα στοιχεία, σε σχέση με το μεγάλο εύρος δυνατοτήτων, αλλά ανοίγει ένα πεδίο για μελλοντική έρευνα και πειραματισμό προς πολλούς χώρους που έχουν σχέση με μια εξελιγμένη μορφή εγγραφής λόγου.
Abstract in english
This dissertation concerns the examination of the digital substrate which incorporates writing as a means of narration. Contemporary possibilities of writing in the three dimensional digital environment are investigated: in spaces that enhance the real view or in three-dimensional immersive spaces. It is developed through a comparative study of the evolution of the writing surface, and of the fundamental properties that people use in order to imprint text lines in each new "mechanism". Several structures that can be defined by the writer upon a certain surface are noted, which in turn impose respective ways of reading. Significant features in the “writer-reader-substrate” relation are identified and analysed, within a three-dimensional digital environment, such as the direction of characters, legibility and perspective, scale, motion, the three-dimensional text-box and the physical involvement required in the reading process. The integration of the above features in experimental studies of different cases of writing, in discrete digital environments, developed specifically for the aim of this study, highlighted the need for the definition of an integrated new mechanism for text processing in the three-dimensional space, which will use its special features as a whole. It is about a contemporary writing and reading tool, which will fully integrate both the writer and the reader, through immersion, creating a three-dimensional narrative environment. This dissertation does not exhaustively investigate the full range of possibilities, but opens up a field for future further research and experimentation towards several fields related with advanced ways of putting words in written form.
Description
Creative Commons License
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Creative Commons License URL
Brief Bio