Θέση: Ήμεροι τόποι / Περιβάλλοντα διατάξης και μερικής αμνησίας

Title in english
Spot: Tame places / Environments of disturbance and partial amnesia
Embargo lift
2025-12-12T09:08:04Z
Type
Πτυχιακή εργασία
Graduation Project
Date
2022
Advisor
Χαρβαλιάς, Γιώργος, 1956-
Examining Committee
Studio Director
Χαρβαλιάς, Γιώργος, 1956-
Academic Institution
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Athens School of Fine Arts
Department
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Department of Visual Arts
Division
Ζωγραφικής - Painting Division
Category
Ζωγραφική
Master of Arts Program
Keywords in english
Story, Asteroid, Constructions, Hotspots of desire, Drawings, Narrative events, Tame places
Abstract
“...αυτή είναι μια σύντομη ιστορία ενός αστεροειδή που σε διαφορετικούς χρόνους και περιβάλλοντα έχει τρομοκρατήσει τις επιφάνειες των σωμάτων μας.” Η εγκατάσταση Θέση : Ήμεροι Τόποι | Περιβάλλοντα διατάραξης και μερικής αμνησίας αποτελείται από έξι κατασκευές – προπλάσματα που λειτουργούν ως “εστίες επιθυμίας” , σε συνδυασμό με μια σειρά σχεδίων που αναζητούν να αναδυθούν και άλλοτε να ξεχαστούν σχεδόν ηθελημένα ορισμένα αφηγηματικά προσωπικά και μη συμβάντα. “Εστίες” πολλαπλών αφηγηματικών συμβάντων, οι οποίες εμπλέκονται και διαταράσσουν προσωρινά τους ήμερους τόπους.
Abstract in english
“...this is a brief story of an asteroid that in different times and environments has terrorized the surfaces of our bodies.” The installation Spot: Tame Places | Environments of disturbance and partial amnesia consists of six constructions , pre- forms, which function as “hotspots of desire”, combining them with a series of drawings that seek to emerge and sometimes almost willfully forget certain narrative personal and non-events. “Hotspots” of multiple narrative events, which engage and temporarily disrupt tame places.
Description
Creative Commons License
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Creative Commons License URL
Brief Bio